25.06.64
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กับ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์

         ในการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้น ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องที่มีหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง ปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขามาแล้วไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชำนาญในการสอน โดยได้เสนอผลงานเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นสำหรับการสอนรายวิชา ซึ่งมีคุณภาพเนื้อหาดี ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว เพื่อแสดงถึงความรู้ ความสามารถทางการสอน นอกจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่มีคุณภาพดีแล้ว ยังต้องผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีเผยแพร่ ซึ่งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องผ่านการกลั่นกรอง ตรวจพิจารณาการสอน และประเมินผลงานอย่างเคร่งครัด ในความถูกต้องเหมาะสม จากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตรงตามรูปแบบระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันการศึกษา