23.12.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษและดำเนินกิจกรรมการทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา“เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ให้กับคณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและดำเนินกิจกรรมการทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถจัดทำได้จริงและนำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกดังกล่าว ไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารพร้อมมงคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

           ในส่วนของเทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก นั้น คือการกำหนดรูปแบบการสื่อสาร การจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน รู้สึกดีกับองค์กร การวางแผนการสื่อสารที่มองไปข้างหน้า ด้วยการศึกษาสถานการณ์ของสังคม อย่างทันเหตุการณ์ แนวโน้ม ทิศทาง ที่ต้องสามารถคาดคะเนกระแสสังคม เข้าใจและตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความพึงพอใจ เพื่อการมีส่วนร่วม ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ขณะเดียวกันต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรร่วมกัน สะท้อนเอกลักษณ์และดำเนินตามเป้าหมายให้ลุล่วง ดังนั้น การวางแผนการสื่อสาร จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ที่ต้องการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้การสื่อสารดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า ๓๕ วิทยาเขตทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ วิทยาเขตพระนครเหนือ

           ในส่วนของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการที่เก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเป็นวังเดิมของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง) บนถนน พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สร้างศูนย์องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ อันมีเป้าหมายสูงสุดในการ“มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นนำ แห่งโลกธุรกิจในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งโลกธุรกิจ” และ ปรัชญา “สร้างบัณฑิตสู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากล” คณะบริหารธุรกิจได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์และปรัชญา โดยมุ่งมั่นในภารกิจสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จในโลกของอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีพลังและความเข้มแข็งที่พร้อมสำหรับการแข่งขันทุกสถานการณ์