17.12.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรม นำเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเยี่ยมชม กิจการที่ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเยี่ยมชมโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมรางวัล GREEN HOTEL การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(G – Green) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงแรมได้จัดทำขึ้น โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ คุณผกาภรณ์ ยอดปลอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ให้การต้อนรับ บรรยาย และพาเยี่ยมชมการดำเนินงาน GREEN HOTEL

           ทั้งนี้ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้ ดำเนินนโยบาย “Smart Green Hotel” ด้วยการ กำหนดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และทีมตรวจสอบภายใน โดยมีกรอบการทำงานหรือ “โมเดล” สู่ความเป็น “Smart Green Hotel” ตามหลัก 3 ห่วง People Process และ Place บวกเทคโนโลยี การอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ บุคลากร ด้วย การอนุรักษ์พลังงาน เช่น กิจกรรมตามหลัก 3R Reuse การนำไม้เก่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ Recycle การนำใช้แล้วมารดต้นไม้รอบโรงแรมเศษอาหารมาเข้าเครื่องบดและหมักผลิตก๊าซชีวภาพการเปลี่ยนกล่องนมเป็นวัสดุปูหลังคา Reduce การผลิตสบู่เหลว โลชั่น ความสะอาดอเนกประสงค์ ปุ๋ยเม็ดชีวภาพขึ้นใช้เอง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้พนักงานทำจริงและใช้จริงในโรงแรมนอกจากนี้ยังจัดโครงการประกวดแปลงผักของแต่ละแผนก เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ สดสะอาด มีคุณภาพ ให้พนักงานได้รับประทาน และเป็นวัตถุดิบในห้องอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้โรงแรมยังส่งต่อการอนุรักษ์พลังงานสู่กลุ่มลูกค้าของโรงแรมผ่านกิจกรรม Green Kiosk เพื่อสื่อสารรางวัลความสำเร็จ แสดงผลรวมปริมาณการใช้พลังงาน การแสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำจากเศษผ้า รวมทั้งในห้องพักจะมี Green Paper แผ่นใบไม้เขียว เชิญชวนให้ลูกค้าลดการเปลี่ยนผ้าปูด้วยความสมัครใจ เพื่อลดการใช้พลังงาน ที่มาจากพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกที่ได้เข้ามามีส่วนสร้างสรรค์ธุรกิจโรงแรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart Green Hotel