24.11.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์
 

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาชีพ ดังกล่าวทั้งจากภาคราชการ องค์กรเอกชน โดยมี คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมประชุมด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

           ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามที่ปรากฏในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก หน้าที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น


 


           สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสาขาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ นั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ โดยคณะรับรอง มีหน้าที่ในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมให้คนในอาชีพจัดทำมาตรฐานในมาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ด้วยความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งมีมาตรฐานอาชีพ การรับรองมาตรฐาน / องค์กร ที่ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 มาตรฐานสากลในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” ซึ่ง กว่า ๗๐ ประเทศให้การมาตรฐาน ความพร้อมสำหรับไปทำงานต่างประเทศ ใน ๕๙๘ หน่วยงานทั่วโลก ที่ให้การยอมรับร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการรับรองระบบงาน ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างกัน           ที่ประชุมได้พิจารณา ถึงโครงสร้าง ขอบเขต เนื้อหา กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ และได้อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ โดยข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมติในการประชุมของคณะรับรองฯ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ต่อไป