12.11.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พัฒนาศักยภาพ บริการเชิงรุก มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ ให้กับหัวหน้างาน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
 

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ และการอบรม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข- มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของผู้มารับบริการ ได้ฝึกภาคปฏิบัติการให้บริการ ทำให้เข้าใจมุมมองของผู้มารับบริการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดเชิงรุก ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ การฝึกปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา จาก ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผ่านประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทำให้สถาบันที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง “Proactive Service Mind” หรือการบริการเชิงรุก จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ความสามารถในการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก รวมถึงบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร