10.11.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ "การสื่อสารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ"
 

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมบรรยาย การสื่อสารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” โดย ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ "การสื่อสารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ" ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

           สำหรับเวทีวิชาการครั้งนี้ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมฯ ดังกล่าว ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ สาธารณสุข ธนาคาร และสถาบันการศึกษา กว่า 150 คน