04.09.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการ GSB SMART HOMESTAY และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการดำเนินงาน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงผู้แทนองค์กรชั้นนำจากภาครัฐ - เอกชน และคณะผู้บริหารโครงการ นำโดย คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน เพื่อติดตามความคืบหน้า ของโครงการ ร่วมหารือเพื่อกำหนดเกณฑ์ แนวทางการตัดสิน ตลอดจนการรับมือและการปรับรูปแบบดำเนินโครงการที่ได้รับจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

           โครงการ GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ เป็นโครงการของธนาคารออมสิน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล และเงินทุนสนับสนุน อีกด้วย

          ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด "ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง" โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และธนาคารออมสิน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชุมชนให้กับ "ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง" ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองและขยายผลในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ต่อไป