01.09.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดี กรรมการบริหารสมาคมฯ สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ *** โดยมี คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ได้แก่ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ณ ห้องเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

           ทั้งนี้ ดร. ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ เป็นกรรมการวิชาการ นวัตกรรม และต่างประเทศ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับผิดชอบงานวิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล สำรวจ วิจัย เผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่สาธารณชน พัฒนานวัตกรรมใหม่และสื่อดิจิทัล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและเครือข่ายนานาชาติ           *** หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆ แบบสหวิทยาการเป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์