07.07.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญจาก หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยาย หัวข้อ “การบูรณาการทฤษฎีกับการวิจัย : การพัฒนาความเข้าใจของงานวิจัย เพือนำไปสู่การพัฒนาประเด็นทางการสื่อสารยุค New Normal : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาด้านการสื่อสาร ของนักศึกษาปริญญาเอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา ให้การต้อนรับ

           ในการบรรยายดังกล่าวนี้ ได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายความปลอดภัยแบบปกติใหม่ ยุค New Normal ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยที่ผ่านมานายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย