05.05.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์
 
          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาชีพ ดังกล่าว ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Video Conference

           สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
          ในส่วนของสาขาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ นั้น โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ โดยคณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน ได้นำเสนอ ผลการกำหนดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณา ถึง ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ / มาตรฐานฯ ที่ปรับตามคำแนะนำจากการประชุมที่ผ่านมา / กระบวนการจัดทำเครื่องมือประเมิน การจัดทำข้อสอบ รายละเอียดการประเมิน ลักษณะการประเมิน การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ / สรุปผลการทดลองการประเมินผล
           ทั้งนี้ คณะรับรองได้พิจารณาในรายละเอียด มีการปรับปรุงแก้ไขให้การจัดทำมาตรฐาน มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ผลการจัดทำมาตรฐาน ที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ผู้สนใจและผู้ประกอบการหรือบุคลากรในสายงาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประโยชน์จากการประเมินและวัดผลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย ซึ่งได้มีการศึกษาความต้องการของตลาดด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการให้สอดคล้องกับยุคสมัย และการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ ตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก หน้าที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา