28.04.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ให้สัมภาษณ์ “สื่อสารอย่างไร ให้ขายของได้ในภาวะ Covid - 19” ในรายการ Guru Talk ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น “สื่อสารอย่างไร ให้ขายของได้ในภาวะ Covid - 19” ในรายการ Guru Talk ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ในวันอังคาร ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาระหว่าง ๑๔.๐๕-๑๕.๔๐ น.ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz         สำหรับเนื้อหา ที่สำคัญในการสัมภาษณ์ ฐานะกูรูทางด้านประชาสัมพันธ์ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง ความหมาย ความสำคัญ ของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในช่วงวิกฤติการณ์การระบาดของในช่วงการระบาดไวรัส Covid-19 การสร้างแบรนด์ และรูปแบบสื่อสารการตลาด ที่เกี่ยวข้อง

         ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสิ่งที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ ก็คือ การตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการสื่อสารเนื้อหาที่เนื้อหาตรงประเด็น สั้นและกระชับมีความสมบูรณ์ แต่ต้องสามารถสื่อเนื้อหาที่จับใจความได้ ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารต้องกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ยัดเยียดจนเกินไป วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ว่าในช่วงเวลานี้ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีความต้องการอะไรบ้าง การสื่อสารด้วยความชัดเจน ทั้ง ด้านข้อมูล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกในการบริโภค มีความน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าถึงบนเครือข่ายดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และสร้างสรรค์ ทำให้ผู้บริโภคเป้าหมาย รู้สึกมีความสุข ความชื่นชม เป็นส่วนหนึ่งไปกับเนื้อหาหรือการประกอบการของแบรนด์ กับการใช้ Social Network ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เช่น ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม การคำนึงกับผลกระทบ การสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลายอารมณ์บ้าง เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาดในช่วงเวลา ดังกล่าว

          ในขณะที่การสื่อสาร ในภาวะการระบาดไวรัส Covid-19 นั้น ต้องให้ความสำคัญกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและดิจิทัล การบริหารข้อมูล ข่าวสาร ทั้งงานมวลชน สื่อสารมวลชน เพื่อประชาชนต้องใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับข่าว โดยเฉพาะ Social Media ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข่าว การพิจารณาตรวจตราเนื้อหาข่าวอย่างละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว มีการผลิตสื่อ ที่เข้าใจง่าย แนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ โรคระบาด ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ อำนวยความสะดวกต่อการป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้นแก่องค์กร บุคคล ประชาชนทั่วไปอย่างครอบคลุม เข้าถึง และรวดเร็ว