03.04.63
 
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
 

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ชั้น ๑๘ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ แก่ผู้ช่วยเหลืองาน และให้การสนับสนุนกิจการสภากาชาดไทย ผู้บริจาคเงิน และบริจาคโลหิต พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ ประกาศนียบัตรชมเชย ประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ รวมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ ราย)           ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ หลังจากที่เคยได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๓ และ ชั้นที่ ๒ มาตามลำดับ

           โดยที่ผ่านมา นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ช่วยกิจการของสภากาชาดไทย ในด้านต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด การบรรเทาทุกข์ การรับบริจาคโลหิต การหารายได้ การหาสมาชิก หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยมอบหมายจนเป็นที่ยอมรับ เช่น ร่วมดำเนินกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ / สำนักงานยุวกาชาด / สำนักงานจัดหารายได้ / สำนักงานอาสากาชาด / ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย / มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ ด้วยการเป็นวิทยากร / ผู้ดำเนินกิจกรรม / ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ / การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย และร่วมการเป็นคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ดังที่กล่าวมา อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี

           สำหรับ เหรียญกาชาด เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นบำเหน็จความชอบที่พระราชทานแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับ สภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ เหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสดุดี แด่ ผู้ประกอบคุณงามความดี อันก่อประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ