11.03.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วม กิจกรรมประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์
 

          คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์  อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย   และ คุณณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหาร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนภาคประชาสัมพันธ์ ในสายวิชาการ บริหาร และปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ จากภาคราชการ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล          การจัด “กิจกรรมประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์” เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านดังกล่าว ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงาน ให้สอดคล้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
           สำหรับงานดังกล่าว นี้ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ผู้สนใจและผู้ประกอบการหรือบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจบริบทการประเมินและวัดผลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย  ซึ่งได้มีการศึกษาความต้องการของตลาดด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการให้สอดคล้องกับยุคสมัย   โดยโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นี้  ได้มีจัดตั้งคณะทำงาน และ คณะรับรอง คณะทำงานจะกำหนดขอบเขตของวิชาชีพ ทำประชาพิจารณ์ แล้วส่งข้อมูลต่อให้คณะรับรองพิจารณาแล้วประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป