6.02.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมหารือกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารของเอกลักษณ์ชาติในปัจจุบัน
 
           นาย เมธี เผื่อนทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และคณะจาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่ออวยพรปีใหม่ ร่วมหารือ เกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารของเอกลักษณ์ชาติในปัจจุบัน พร้อมมอบตำรา หนังสือ ที่มีคุณค่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ต่อไป

           ทั้งนี้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำ หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล / ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ / ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายดำเนินงานด้านการเสริมเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ / พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ / สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ