19.01.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๓ ให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี) และ คณะนักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนมและมอบทุนการศึกษา ให้น้องๆ ในโอกาส วันเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ จังหวัดชลบุรี           มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ได้รับขออนุญาตและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อดูและเด็กแรกเกิดและวัยรุ่น ที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ มาอยู่ในความดูแล ให้มาพักอาศัย และ ดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ สำหรับเด็กๆ ที่มาอยู่ที่มูลนิธิฯนั้น มาจากหลากหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ดูแล โดยไม่ได้กำหนดช่วงอายุ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดให้ได้รับการศึกษาจนสามารถออกไปหางานทำได้

           ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้รับความช่วยเหลือ เรื่องค่าใช้จ่ายจากองค์กร คริสเตียน-คริสตจักร จากประเทศแคนาดา ในการดูแลรักษาเด็กดังกล่าว ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทำเงินและสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ สามารถอยู่รวมในสังคมได้ อย่างมีความสุข