07.01.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๕) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

           ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ กำลังคนในการแข่งขัน ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ มาแล้ว ๔ ครั้ง โดยในรอบนี้ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปัจจัยในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะทำงานเพื่อการจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ตามรูปแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ตามขั้นตอน ต่อไป