10.12.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นประธานกรรมการ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) โดยเข้าร่วมประชุม หารือ พร้อมด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่ออภิปราย ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เกิดผลเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

           การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยสู่ความยั่งยืนโดยการร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อสร้างแนวทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการปรับตัวของสภาพเศรษฐกิจ และให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ที่ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างมาก การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการส่งเสริมด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในหลักสูตรเพื่อให้เยาวชนไทยเป็นผู้มีความรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี โดยจะต้องเป็นไปในทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมวลชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดพัฒนาการ และการเรียนรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์           การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) ถือเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน และเป็นการบูรณาการขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมืองในการดำเนินชีวิต (Integration of Tradition and Culture in Our Lifestyle) เพื่อเสริมสร้างพลังแก่เยาวชน ประชากรของประเทศ และส่งเสริมการธำรงไว้ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการสืบสานและถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่าข้างต้นซึ่งปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community) ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการด้านธุรกิจ การตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

           ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง และยึดมั่นในคุณธรรม/จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในมิติต่างๆ ได้แบบองค์รวม เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความสามารถในการค้นคว้า ทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคม ที่จะนำไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี