03.12.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อบรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด”
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อบรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยวิทยากร และคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ กับ ผู้เข้าการอบรม หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ :EXCOMM - PRThailand 9 โดยในช่วงก่อนการนำเสนอแผนกลยุทธ์ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ CSR Change การขับเคลื่อน CSR ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากนั้น จึงมีการนำเสนอ แผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด ซึ่งคณะวิทยากรได้ให้คำปรึกษา แนะนำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อกระชับเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างกัน


           หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ :EXCOMM - PRThailand นับเป็นหลักสูตร การสื่อสารที่เข้มข้นที่ได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ นายกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ที่ปรึกษา CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ ดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ

           สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand ) ในการอบรมครั้งต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย “ Communication Network for Thailand Integration and Development ”