30.11.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีบุคคลที่คุ้นเคยจากภาคราชการ – เอกชน ในแวดวงประชาสัมพันธ์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ด้วย อาทิ ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลเรือโทพงศชาญ เพ็ชรเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ คุณทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

           ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ “ภาครัฐที่โปร่งใสปราศจากทุจริต ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ วิสัยทัศน์ “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก” ซึ่งมี พันธกิจ ได้แก่ (๑)พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน (๓) พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม