04.11.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมความรู้ กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด”
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ “กลยุทธ์การใช้ดิจิทัลในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา กิจกรรม และเครือข่ายเพื่อบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ โรงแรมอโนมา (ถ.ราชดำริ) กรุงเทพ ฯ           โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ชั้นนำ โดย คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ในประเด็น Effective Internal Communications in the Digital Age , ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประเด็น Digital issue management & reporting , ดร.ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ นักวิชาการ นักวิจัย และที่ปรึกษา ด้านสื่อใหม่ ในประเด็น Content and Signature on Digital , ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ นักวิชาชีพแห่งวงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด และอาจารย์พิเศษ ในประเด็น The evolution of consumer behavior in the digital age โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้ดำเนินการ อภิปรายเนื้อหา สรุป ให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว           ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ นี้เป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย PRThailand ที่เน้นการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสาร ที่เข้มข้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย “ Communication Network for Thailand Integration and Development ”