25.10.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา
 
           ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเยาวชนและขยายไปสู่ชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมกันจัดทำ แผนการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นเป็นคณะกรรมการพิจารณา ”แผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดังกล่าว และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการและถอดบทเรียน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ


           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณา ”แผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังการนำเสนอ และให้คำแนะนำกับเยาวชน เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งภายใน ภายนอก และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

           ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการทำงานนั้น จะได้นำรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ ”แผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สำหรับการกำหนดรูปแบบ วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม กับการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไป