16.10.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เดินหน้าหลักสูตร “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด”
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม “กลยุทธ์การใช้ดิจิทัลในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” EXCOMM-PR Thailand 9 ซึ่งเป็นหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา กิจกรรม และเครือข่ายเพื่อบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ โรงแรมอโนมา (ถ.ราชดำริ) กรุงเทพ ฯ


           ในสัปดาห์ที่สองนั้น นั้นพบกับการบรรยายของ คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ Digital Engagement การพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพัน กับ กลุ่มเป้าหมาย , คุณกนกพร ประสิทธิผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในหัวข้อ News on Digital platforms การบริหารงานข่าวบนเครือข่ายดิจิทัล , คุณณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ หัวหน้าสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตช่างภาพนิตยสารแพรว ในหัวข้อ Digital media production การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผ่านสื่อ Social Media นอกจากนี้ ยัง workshop “ Digital Communications Strategy” โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และที่ปรึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ชั้นนำ และ ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม


           หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ นี้เป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย PRThailand ที่เน้นการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสาร ที่เข้มข้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย “ Communication Network for Thailand Integration and Development ”