09.10.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมสัมมนา “เสริมพลังสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร” กรมควบคุมมลพิษ
 
           กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา“เสริมพลังสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน โดยมี คุณประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

           กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา“เสริมพลังสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน โดยมี คุณประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ พระนครศรีอยุธยา           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยาย ในงานสัมมนา “เสริมพลังสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร” โดยสรุปว่า การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทำให้แนวโน้มของสังคม ใช้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร บทบาทของการใช้สื่อ Online มีมากกว่าสื่อแบบเดิม ด้วยเงื่อนไขด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และวิถีชีวิตขอผู้บริโภคในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับสื่อทั้งสอง ซึ่งต่างมีกรอบการใช้งานที่แตกต่างกัน การประชาสัมพันธ์ เป็นจัดการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอก ด้วยการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ เรื่องราวขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ รวมถึงสัมพันธภาพอันดีกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และสาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น ที่ได้วางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพนักงานทุกระดับในองค์กร          ในการทำงานประชาสัมพันธ์แบบใหม่ จะต้องรู้จักประเภท รูปแบบ ขอบเขตการใช้งานอย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งจำเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานของสื่อ ผ่านสื่อต่างๆ สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ หรือ Online การบริหารประเด็นในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการประชาสัมพันธ์ ที่ดีและแข็งแกร่งนั้น ทุกคนในองค์กรจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมประชาสัมพันธ์ขององค์กร