06.10.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตร “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด”
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม “กลยุทธ์การใช้ดิจิทัลในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” EXCOMM-PR Thailand 9 ซึ่งเป็นหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา กิจกรรม และเครือข่ายเพื่อบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอโนมา (ถ.ราชดำริ) กรุงเทพ ฯ


           ในวันแรกนั้นพบกับการบรรยายของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และที่ปรึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ชั้นนำ : Communications Trend & PR Direction ทิศทางการปรับตัวของการสื่อสาร กับการทำงาน PR ยุค ดิจิทัล / คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น : Digital Brand PR and Marketing Communications Strategy กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์ สื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายดิจิทัล / ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Digital PR, Branding and Marketing Communications Plan ; การวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อการตลาด

           หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ นี้เป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย PRThailand ที่เน้นการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสาร ที่เข้มข้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการสื่อสารทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย “ Communication Network for Thailand Integration and Development ”