06.09.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมผลักดันวิชาชีพประชาสัมพันธ์ไทย เข้าสู่มาตรฐานโลก
 

         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแถลงข่าวกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช. Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) : TPQI ที่ได้มอบหมายให้ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าว การศึกษา จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ ว่า อาชีพ “ประชาสัมพันธ์” เป็นวิชาชีพที่สำคัญมาก องค์กรไม่ว่าขนาดใดทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ ล้วนต่างให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ทุกวันนี้ให้ความสำคัญการประชาสัมพันธ์ เรื่องของ Content / ดิจิทัล / กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร / Branding / สื่อสารองค์กร ซึ่งแนวคิดพื้นฐานจากการประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการที่จะผลักดันให้วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์เข้าสู่ในเวทีโลก เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานของทุกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง ในการสร้างเกณฑ์มีขั้นตอนต่าง ๆ หลายกระบวนการด้วยกัน โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนทางด้านเทคนิค ตามโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้ประชาสัมพันธ์เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ไปทั่วโลก และเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทั่วโลกยอมรับ

         คุณวรชนาธิปป จันทนู รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สคช. ก่อตั้งเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นองค์การมหาชนใช้งบประมาณจากสำนักงบประมาณ มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมให้คนในอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ สคช. เป็นสถาบันที่ดำเนินการรับรองคน คนแต่ละอาชีพมีมาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความเชี่ยวชาญ / ความเป็นมืออาชีพอย่างไร การสร้างให้เกิดความเข้มแข็งมีมาตรฐาน เมื่อมีมาตรฐานอาชีพแล้ว จะมีเรื่องของการรับรองมาตรฐาน / องค์กร ที่ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 มาตรฐานสากลในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” ซึ่ง กว่า ๗๐ประเทศให้การยอมรับ และในอนาคตองค์กรที่ผ่านมาตรฐานนี้ หากอยากไปทำงานต่างประเทศ ใน ๕๙๘ หน่วยงานทั่วโลกเชื่อมั่น ก็อาจไม่ต้องทดสอบเพิ่มเติม เป็นการยอมรับร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการรับรองระบบงาน ปัจจุบัน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพมีทั้งหมด ๘ ระดับ มีการปรับจากเดิมที่มี ๗ ระดับ เนื่องจากมีการสร้างความร่วมมือกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เล่าถึง การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่โลกดิจิทัล เพราะฉะนั้นการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ต้องการคือ คุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อโลกเปลี่ยนความสามารถของคนจะพัฒนาขึ้น หลังจากจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบถึงความต้องการของตลาดด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน หลังจากเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ แล้ว จะได้จัดตั้งคณะทำงาน และ คณะรับรอง คณะทำงานจะกำหนดขอบเขตของวิชาชีพ ทำประชาพิจารณ์ แล้วส่งข้อมูลต่อให้คณะรับรองพิจารณาแล้วประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานให้ สำหรับคำที่ต้องใช้ทางวิชาการ / ออกข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ / การประเมิน โดยเปิดให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพดังกล่าวเข้ามารับการประเมิน และรับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งดูแลสมรรถนะของอาชีพให้กับประเทศไทย คณะรับรองจะมาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ

         ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์จากภาพราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจร่วมงาน