01.09.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมรณรงค์ชายหาดปลอดพลาสติก ในโครงการขยายผลโมเดลชุมชนปลอดพลาสติก
 

         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมรณรงค์ชายหาดปลอดพลาสติก ในโครงการขยายผลโมเดลชุมชนปลอดพลาสติก โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลแสนสุข โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หาดบางแสน เทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี         โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิด ลดการใช้ภาชนะพลาสติกทุกชนิดบรรจุอาหาร ภายในชุมชน โดยเฉพาะที่ชายหาดบางแสน เพื่อลดการใช้พลาสติกของคนในชุมชน ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง นักท่องเที่ยว โดยใช้สิ่งทดแทน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดต้นทุนในการคัดแยกขยะ มีโครงการเกี่ยวกับการนำขยะพลาสติกไปสร้างรายได้ ด้วยการรณรงค์ให้ตระหนักถึง พิษภัยจากขยะพลาสติก ผลกระทบด้านต่างๆ โดยสื่อ ออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


         ทั้งนี้ ชายหาดบางแสน มีความยาวต่อเนื่องกัน ๔.๕ กิโลเมตร มีจำนวนประชากรเฉลี่ย ๔๖,๓๗๕ คน จำนวนนักท่องเที่ยว ๒.๗ ล้านคน/ปี (๗,๔๕๘ คน/วัน) ปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ย ๘ ชิ้น/คน/วัน (๑๑๙,๓๔๒ ชิ้น/วัน) นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับขยะลอยเกลื่อนชายหาด เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี ท้องทะเลจะพัดขยะจากปากแม่น้ำต่างๆเข้าฝั่งที่หาดบางแสนจำนวนมาก ผ่านมาที่ชายหาดบางแสน ทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บตลอดตามแนวชายหาดระยะทางหลายกิโลเมตร และร่วมกับหลายหน่วยงานได้ประกาศเตือน และร่วมรณรงค์งดทิ้งขยะทุกชนิดลงในแม่น้ำลำคลองและทะเลอยู่ตลอดเวลา แต่นับวันขยะเหล่านี้ยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต่างร่วมกันออกทำการจัดเก็บขยะทันที หลังขยะเหล่านี้ลอยเข้ามาสู่ชายฝั่ง เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ขยะเหล่านี้บางส่วนไม่ได้มาจากบนบก เพราะมีหลายอย่างที่ระบุว่า มาจากถิ่นอื่น แม้กระทั่งต่างประเทศ ซึ่งอาจมาจากเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ หรือเรือโป๊ะต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่แอบลักลอบทิ้งขยะลงทะเล โดยขยะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด เช่น เต่า โลมา ที่กินขยะเหล่านี้ และตายเกยชายหาด

         ขณะเดียวกัน ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทั้งผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ที่ต้องมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม