29.08.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นประธานกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) รองรับการขยายฐานการศึกษาของไทยในระดับสากล
 

         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อใหม่ (หลักสูตรภาษาจีน) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริกโดยเข้าร่วมประชุม หารือ พร้อมด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ทั้งจากประเทศไทย และจีน เพื่ออภิปราย ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง หลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เกิดผลเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการขยายฐานการศึกษาของประเทศไทยในระดับสากล

          การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเป็นสากล นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของยุคนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และดิจิทัลเป็นการสนับสนุนทิศทางของสื่อ เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีสื่อนิเทศศาสตร์ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสื่ออย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้น การเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อใหม่ (หลักสูตรภาษาจีน) จึงเป็นไปตามการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถเผชิญการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการปรับตัว ให้เข้ากับความต้องการของโลก และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ คาดว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อใหม่ (หลักสูตรภาษาจีน) นี้จะเป็นหลักสูตรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจธุรกิจด้านวิทยุสื่อโทรทัศน์ และช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ๆ มีทฤษฎีและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการออกแบบให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิทยุและสื่อโทรทัศน์ในระดับประเทศ มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต การผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศและในระดับสากล