29.07.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการ จิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา
 


          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเปิดกิจกรรมขบวนเดินรณรงค์ ในโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมกับสิ่งแวดล้อมไปยัง กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

           โดยกิจกรรมที่สำคัญ ที่รณรงค์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ ประกอบด้วยการผลิตวิดีทัศน์ รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก เมื่อถุงพลาสติกกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ เชิญชวนให้แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้สื่อ Social Media เป็นเครื่องมือ ด้วยการรณรงค์ให้มีการนำภาชนะส่วนตัว อาทิ ถุงผ้า กล่องอาหาร มาใช้จับจ่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย พร้อมถ่ายรูปลง Facebook พร้อมติด Hashtag#MahidolSaveWorld เพื่อลุ้นรับของรางวัล ได้แก่ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือพกพา (Power bank) หรืออุปกรณ์เสริมชนิดอื่นๆ ของโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีแรงจูงใจจากการใช้ Smartphoneของผู้ใช้งานที่มีการใช้โทรศัพท์ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดสื่อ Infographic รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีโอกาสในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในการจัดทำผลงานอีกด้วย และผลงานที่ผ่านการออกแบบ และนำเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อสังคมภายนอกต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม