25.07.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับทูตพาณิชย์ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แสดงความยินดีกับ ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมงานลี้ยงแสดงความยินดีด้วย ทั้งนี้ ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาทางด้านการตลาดและการสื่อสารระหว่างประเทศ ให้กับสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มาอย่างต่อเนื่อง

          สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นับเป็นอีกประเทศที่มีความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในรอบ ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิรูปภาคการเงินมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกกฎหมาย ด้านสถาบันการเงิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีการอนุญาตให้สาขาของธนาคารต่างชาติในเมียนมาให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการส่งออก (export financing) ได้อนุญาตให้สาขาของธนาคารต่างาชาติในเมียนมาให้เงินกู้แก่บริษัทท้องถิ่น ทั้งในเงินสกุลจั๊ตและสกุลต่างชาติ รวมทั้งบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้า จากเดิมที่สามารถให้เงินกู้แก่บริษัทต่างชาติในสกุลเงินต่างชาติเท่านั้น นอกจากนี้ ธนาคารต่างชาติสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ให้เงินกู้ในสกุลต่างประเทศ รวมถึงได้มีการอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติมาเปิดสาขาในเมียนมาเพิ่มขึ้น และอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในกรุงย่างกุ้งแล้วสามารถขอเปิดสาขาเพิ่มเติมในเมียนมาได้ ในปี ๒๕๖๒ (ปัจจุบัน ธนาคารต่างชาติสามารถขอเปิดสาขาได้ ๑ แห่งในกรุงย่างกุ้ง) การปฏิรูปดังกล่าว โดยเฉพาะการเปิดให้สาขาของธนาคารต่างชาติในเมียนมาสามารถให้บริการมากขึ้นแก่ท้องถิ่น จะสร้างแรงกดดันให้ธนาคารท้องถิ่นพัฒนาตนเองเพื่อสามารถแข่งขันกับธนาคารต่างชาติได้ และส่งผลดีต่อการเสริมสร้างระบบทางการเงินของเมียนมาให้เข้มแข็งขึ้นในระยะยาว

           นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ ยังมีการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยว อาทิ การเปิดสะพานมิตรภาพ เมียนมา-ลาว เพื่อเชื่อมโยงเมืองท่าขี้เหล็กในรัฐฉานกับแขวงหลวงน้ำทาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อด้วยการยกระดับด่านเมียนมา-ลาว ที่เมืองท่าขี้เหล็ก ให้เป็นด่าน มีการประกาศนโยบาย visa on arrival สำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางเข้า เมียนมาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงเนปิดอ กรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์

           รัฐบาลเมียนมา ยังได้ปรับนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในประเทศและกับประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ๔ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ระเบียงเศรษฐกิจย่างกุ้ง-เมียวดี เพื่อเชื่อมโยงชายแดนไทย-เมียนมา กับเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โครงการร่วมทุนระหว่างเมียนมากับญี่ปุ่นในกรุงย่างกุ้ง (๒) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เพื่อเชื่อมโยงกรุงย่างกุ้งกับมิตจีนา เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น (๓) ระเบียงเศรษฐกิจตะวักออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวก์ โครงการร่วมทุนระหว่างเมียนมากับจีนในรัฐยะไข่ กับเมืองมูเซในรัฐฉานที่ติดชายแดนกับจีน และ (๔) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเชื่อมโยงเมียนมากับอินเดีย จีน และไทย เป็นต้น