22.07.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ”แผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยเยาวชนในระดับอุดมศึกษา
 

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ”แผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังการนำเสนอ และให้คำแนะนำกับเยาวชน เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อนนำไปลงมือปฏิบัติ ทั้งภายใน ภายนอก และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)


 
         ทั้งนี้ โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่ เหมาะสมกับการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นสื่อกลางที่สําคัญในการส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชน