19.06.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับสำนักงานจัดการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Strategic PR ให้กับผู้บริหาร
 


           สำนักงานจัดการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Strategic PR กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและเตรียมความพร้อมในการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน” โดยได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายและฝึกปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสำนักงานจัดการหนี้สาธารณะ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

           นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้อธิบายถึง Corporate Communication & Media Relations Strategies, ภาพลักษณ์ขององค์กร ความสำคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร, เทคนิคการบริหารข่าวสารและการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ, ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารและการนำเสนอ, กระบวนการบริหารข่าวสารขององค์กรและผู้เกี่ยวข้อง, ความเข้าใจต่อการทำงานของสื่อมวลชน, ข้อควรปฏิบัติในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / การบริหารข่าวสาร - สื่อมวลชน ในสภาวการณ์ปกติ / การแข่งขันสูง และช่วงเวลาวิกฤติ, วิธีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน, เทคนิคการตอบข้อซักถาม / การควบคุมประเด็น, ประเภทของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร, สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสารมวลชน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

           โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจด้านภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารมวลชน และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ที่มีต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในภาพรวม มีการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารมวลชน ในเชิงบูรณาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านภาพลักษณ์องค์กร ในกรณีศึกษาที่องค์กรประสบเหตุการณ์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สามารถนำกลไกด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารด้านการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ