11.05.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบ ม.มหิดล ม.ศรีปทุม เดินหน้าสร้างเครือข่ายปรับพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสิ่งแวดล้อม
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วม โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกับคณะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย คุณผกากรณ์ ยอดปลอบ ผู้อำนายการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เข้าพบหารือกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผศ. ดร. พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ. ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา อาจารย์ประจำสาขาการตลาด อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกัน           โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากเยาวชนและขยายไปสู่ชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมกันจัดทำ แผนการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจำนวนหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการร่วมติดตามการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้แผนการสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

           ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและสังคมชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้ง สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการถอดบทเรียนด้านกลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสาร เพื่อจัดทำกระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมและชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ในสังคมไทยต่อไป