23.04.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมกับ หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนและการตลาด
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ถอดบทเรียน ในการสื่อสาร พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการตลาดที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ศึกษา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้นำชม บรรยาย และเป็นแกนนำ ในการถอดบทเรียน           รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะนักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่สำคัญ ใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อาทิ บ้านสวนสมุทรสงคราม : The Old Siam Life Museum พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตเรือนไทยอายุกว่า ๒๐๐ ปี ตลาดน้ำและชุมชนท่าคา ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำบางน้อย เพื่อนำมาถอดบทเรียนบทเรียน ในการสื่อสาร พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการตลาดที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน           ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาโดยใช้แนวด้านการตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวของประเทศไทย เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องมีการรณรงค์ สื่อสารให้คนในชุมชนรู้จักที่จะหวงแหน อนุรักษ์ให้เกิดการสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน ใช้ท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

           สมุทรสงคราม แม้มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง เดินทางสะดวกด้วยรถประจำทาง รถไฟ และรถยนต์ส่วนตัว ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมคลอง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนน้ำตาลมะพร้าว ผักผลไม้ ล่องเรือชมหิ่งห้อย หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำ ที่มีของกินขายหลากหลาย จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีผู้มาเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

           การส่งเสริมด้านท่องเที่ยวที่ดี ไม่ควรมองเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงแค่มิติด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ควรใช้การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ในมิติด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม คือใช้การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และใช้การท่องเที่ยวที่ดี มาคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยชุมชนท้องถิ่นต้องได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ทำให้รายได้ครัวเรือนดีขึ้น สังคมน่าอยู่ ผู้คนเกิดความสามัคคี

           นอกจากความเข้มแข็งของชุมชนที่ทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสำเร็จด้วยดี ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา บูรณาการทำงานร่วมกัน ความมุ่งมั่นจะพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดีที่สุด