31.03.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน นิทรรศการภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” กระตุ้นวินัยการจัดการขยะ สะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านทางภาพถ่ายใน 2 มุมมอง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและการเสวนา “มุมกล้องเมื่อมองขยะ วายร้าย และ มายด์ฮีโร่” (Villain vs Mind’s Hero) ซึ่งนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ที่ส่งเข้ามาเพื่อร่วมจัดแสดง ณ Zpell เซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

          ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและทัศนียภาพ ทั้งในบ้านเรือน ชุมชน และทุกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้เป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและโน้มน้าวใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงทุกกลุ่มคน จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมได้          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านทางภาพถ่ายใน 2 มุมมอง ทั้งมุมมองของวายร้าย คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความไร้ระเบียบขาดวินัยในการทิ้งขยะ และมุมมองของมายด์ฮีโร่ คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความเป็นระเบียบมีการจัดการขยะที่ดี ทางเพจเฟซบุ๊ก “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 480 ภาพ ซึ่งในจำนวนนี้มี 20 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมจัดแสดง ณ Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร่วมกับภาพจากช่างภาพมืออาชีพและบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย มีการเสวนา “มุมกล้องเมื่อมองขยะ : วายร้าย และ มายด์ฮีโร่” โดยมีคุณทวีรัตน์ โชคชัยเพิ่มพูนผล ช่างภาพใต้น้ำ นักอนุรักษ์ทางทะเล คุณปอ วิถีตากล้อง บล็อกเกอร์เพจ “วิถีตากล้อง”ผู้ที่มีคนติดตามการท่องเที่ยว กว่า 400,000 Like และ คุณแบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์ ดารานักแสดง ร่วมเสวนา พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้กิจกรรมมุมกล้องเมื่อมองขยะ ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านส่งภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวของการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ได้พบในสถานที่ต่าง ๆ ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยต่อไป