27.02.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมระดมความเห็น “การเผยแพร่ข้อมูลแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของไทย”
            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลที่จะนำไปสู่การรับรู้และการรับมือกับสถานการณ์ ในปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งจัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม ซึ่งได้ระดมความคิดเห็น และได้นำเสนอ รูปแบบ วิธีการ ประเด็นการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบโดยตรงและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะและกระบวนการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่ยังขาดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ และผลกระทบจากหมอกควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ยังได้ระดมความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต นี้           สำหรับ การเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” นั้น ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการเสวนาว่า“ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่กับที่ มันสามารถข้ามแดนได้ และเกิดจากแหล่งกำเนิด ได้หลายประเภท แต่ละพื้นที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด ที่ต่างกัน มาตรการที่ใช้แก้ไขและบรรเทาสถานการณ์จึงต่างกันไป ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำไปประมวลเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย”

           นอกจากนี้ ยังมีการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็น “การกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5” เพื่อประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังกล่าว

           โดยในการประชุมเสวนาทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ผู้ให้ความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน