05.02.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน ภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ร่วมกับนักวิชาการ ช่างภาพ สื่อมวลชน เพื่อสะท้อนปัญหาและกระตุ้นวินัยสิ่งแวดล้อม
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน ภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ วายร้าย และ มายด์ฮีโร่” ร่วมกับ นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน อาจารย์สาขาภาพถ่าย ช่างภาพอาชีพ และสื่อมวลชนสายสิ่งแวดล้อม ทำการคัดเลือกผลงานที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม           กิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้เป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านทางภาพถ่ายใน 2 มุมมอง ทั้งมุมมองของวายร้าย คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความไร้ระเบียบขาดวินัยในการทิ้งขยะ และมุมมองของมายด์ฮีโร่ คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความเป็นระเบียบมีการจัดการขยะที่ดี ทางเพจเฟซบุ๊ก “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 480 ภาพ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้นำไปจัดแสดงร่วมกับภาพจากช่างภาพมืออาชีพและบุคคลที่มีชื่อเสียง ในงานนิทรรศการภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” เพื่อสะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย กระตุ้นวินัยการจัดการขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ต่อไป