26.12.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กร เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) เป็นองค์การมหาชน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดทำร่วมกันเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการนำไปใช้จริง อีกทั้งยังมีภารกิจในการรับรองและประเมินองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล โดยทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึงเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยอ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทย

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าอบรมและสอบผ่านเป็น ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ตามหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กร เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในระดับสากล ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ

           การอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ผู้ตรวจประเมินองค์กร เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นี้ เป็นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:ซึ่งประกอบด้วยการอบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยให้มีความรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ โดย นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ นางศศิวิมล สูงสว่าง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ เช่น สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ , สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

           ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากร ที่สำคัญในกระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลต่อไป