27.10.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นำเสนอแผนแม่บทยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
 
           ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังการนำเสนอ แผนแม่บทยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงฯ ผู้บริหาร และผู้แทนจากกรม สำนักงาน หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนแม่บทสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อน แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมระยะ ๒๐ ปีให้ประสบความสำเร็จ เพราะการที่จะทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น ต้องมีการการสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           การเผยแพร่ข่าวสารและการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะปลูกฝังจิตสำนึก ด้วยการใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความหวงแหน และสำนึกในหน้าที่ๆจะต้องร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์ การวิจัย การระดมสมอง รับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายขั้นตอน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็น “แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)” ในที่สุด ให้เป็นแนวทางการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำเนินการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนทุกช่องทางการสื่อสาร ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับรูปแบบการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

           สำหรับการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม” ที่ต่อมาพัฒนาเป็น แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) นั้น เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแผนดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป