22.10.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเข้าร่วมประชุมเครือข่ายนานาชาติ พร้อม บรรยายในการสัมมนา และร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ สนับสนุนเครือข่ายระหว่างกัน ที่ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (Thailand Public Relations Association : PRThailand) เข้าร่วมประชุมเครือข่าย APRN PR Networking, พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Disruptive Innovation; Challenges and Opportunities in PR” พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว ในพิธีลงนามความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างกัน โดย APRN PR Networking, London School of Public Relations (LSPR) และ Public Relations Institute of Australia (PRIA) เพื่อการยกระดับขีดความสามารถทางด้านวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ และร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ London School of Public Relations (LSPR), Bali Campus ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ LSPR เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้มอบหมาย นายณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRThailand) เข้าร่วมกิจกรรม APRN PR Networking และมีเครือข่ายจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และออสเตรเลีย เข้าร่วมงาน อาทิ Mrs. Prita Kemal Gani – President of ASEAN PR Network Director & Founder of London School of Public Relations (LSPR), Jakarta, Mr. Dato Haji Ibrahim Abdul Rahman – President of Institute Public Relations Malaysia Director General Department of Information Malaysia, Mr. Ramon Osorio – Former President of PR Society of The Philippines Former VP / Head of Corporate Communications of ABS-CBN Philippine, Mr. Bao Nguyen – Managing Director of PR Organisation International Vietnam, MS. Gesille Buot – Managing Director of ASEAN PR Network, Ms. Jennifer Muir – Former President of Public Relations Institute of Australia, APRN Committee

           การประชุม ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เชี่ยวชาญจากด้านธุรกิจประชาสัมพันธ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยต่างได้ร่วมหารือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนเครือข่ายระหว่างกันเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร และธุรกิจต่างๆ นับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวิชาชีพต่อไป