05.10.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่และแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว
 
           กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจัดประชุมเผยแพร่และแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายด้านท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ณ โรงแรม The Twin Tower กรุงเทพฯ

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเผยแพร่และแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔" ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา           ในส่วนของแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความจำเป็นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน และจะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศด้วย โดยคำนึงถึงผลที่จะได้รับจากการพัฒนาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมียุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ๔ ด้าน
  • การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
  • การพัฒนาการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว
  • การเสริมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับประเทศอาเซียนและนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาองค์กรและระบบงาน
           นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จึงมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๕ ด้าน คือ
  • การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับขีดความสามารถของแหล่งในการรับการท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ
  • การพัฒนาด้านการสื่อความหมาย ศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
  • การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การพัฒนาเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
           ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศสามารถนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศที่นำไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีความยั่งยืน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแหล่งนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค