01.10.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับคณาจารย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ ๓ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอกใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

           ทั้งนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ


 
          หลักสูตร ดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอย่างมั่นใจ และเน้นการสร้างผู้นำทางธุรกิจ