10.09.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุม ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคุณกันฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวเคลิสต้าร์ จำกัด อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) โดยมี คุณสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคริสตอล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

           ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ก่อนการประชุมครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นกรอบแนวคิด รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) พร้อมจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น มีการจัดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่ หน่วยงานในสังกัด เพิ่มพูนทักษะการดำเนินงานด้านการสื่อสาร และการกำหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอย่างอย่างยั่งยืน