27.09.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PR Thailand 7 “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 7) เปิดประเด็นการสื่อสาร “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กรและการสื่อสารการตลาด 4.0 : Corporate and Brand Communication Strategies 4.0 ” โดยได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวในงานเปิดอบรม และบรรยาย ในหัวข้อ “PR, Brand, Content & Trend 4.0” โดยเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ ความหมายของยุค 4.0 ทั้ง Marketing 4.0 , Thailand 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทุกส่วนไปพร้อมๆ กัน การสื่อสาร การตลาด การบริโภค สินค้า บริการ ท่องเที่ยว บันเทิง ตั้งแต่การนำเสนอ ที่มีตั้งแต่แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ความสนใจ การรับรู้ การตัดสินใจ การเผยแพร่ การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราว และการแสดงพฤติกรรมต่อเนื่อง สื่อออนไลน์ ได้กลายเป็นช่องทางในการกำหนดกระแสโลก และสังคม ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร ปรากฏการณ์ทางสังคม ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน จึงทำให้การวางตำแหน่งของแบรนด์บนเครือข่ายดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกๆ ทั้งการให้ข้อมูล ช่องทางการจัดจำหน่าย คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกทั้งปวง ตลอดจนเป็นเครือข่ายระหว่างกัน ดังนั้น การออกแบบเนื้อหา เรื่องราว ภาพ เทคนิคที่น่าสนใจ และต้องง่าย ต่อการเข้าถึงบนเครือข่ายดิจิทัล องศาการปรับตัวของการสื่อสารในยุค 4.0 เป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่โดนใจกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้พฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันมาใช้การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภค แบรนด์ สินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบใดก็ตาม นั่นคือ การปรับตัวทางการสื่อสารในแนวทางที่ทำให้แบรนด์สามารถ ครองใจผู้บริโภคได้

            นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ นายกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ที่ปรึกษา CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ ดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ

            สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand ) ในการอบรมครั้งต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com