THA : ENG
 
นานาทัศนะ จากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
Phot Jaichansukkit
 

        ทิศทางของสภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ทำให้รูปแบบของการสื่อสารในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งบทบาท หน้าที่วิธีการ และการใช้เครื่องมือสื่อสาร ช่องทางของเครื่องมือใหม่ ๆ วิทยาการ และนวัตกรรมที่มากขึ้น ในส่วนของสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญกับมรสุมหลายประการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แต่ละองค์กรต่างต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด กับข้อมูลข่าวสาร ทั้งในสื่อสารมวลชน และใน Social Media ที่นับเป็นความท้าทายของผู้บริหารและนักการสื่อสารตลอดจนชาวไทยในทุกภาคส่วน

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มุ่งสร้างการสร้างเครือข่าย ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการทางรวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจการโทรคมนาคม รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน เพื่อเกิดเป็นแนวร่วมและเครือข่าย ในการนำความรู้และศักยภาพเพื่อการพัฒนา ที่เน้นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างกัน โดยเพิ่มบทบาทอย่างไม่ปิดกั้นและเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้เกิดประเทศและต่อสังคมมากขึ้น

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ขอต้อนรับทุกท่าน ร่วมเป็นเครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทยร่วมกันครับ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : บริหารงานกิจการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือของสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทำให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม สำหรับร่วมกันนำศักยภาพ ทางด้านการสื่อสารในทุกด้าน โดยใช้การสื่อสารบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

..................................................................................................................................................................
 
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
Sakchai Ruangkittikul
 

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย กิจการสื่อสารในทุกรูปแบบ ที่ต้องการให้เกิดทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านสังคม ธุรกิจ และสาธารณชน ด้วยการเป็นเครือข่ายข้อมูล กิจกรรม ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งในระดับสากล

        ด้วยขอบข่าย รูปแบบที่ไม่ตีกรอบหรือสร้างขีดจำกัดซึ่งจะเป็นการส่งส่งความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งในกลุ่มสมาชิกและภายนอก บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศด้วยการปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสร้างกิจกรรม การสื่อความ เพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมกันเพื่อการพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภารกิจหน้าที่ที่ทุกคนทำอยู่ ให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชน

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ มุมมอง ข้อคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้สังคมก้าวไปพร้อมกัน

ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : การวางแผนการดำเนินงานบริหารทางด้านกลยุทธ์ การประสานระหว่างสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยกับบุคคล /หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ / เอกชน องค์กรในประเทศ / ต่างประเทศ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

..................................................................................................................................................................
 
เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์
Yaowalak Hotrabhavananda
 

        ในกระบวนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์นั้น ไม่เฉพาะเพียงภาคธุรกิจเท่านั้น ปัจจุบันภาครัฐเองก็ได้ตื่นตัวและเลือกที่จะเอาแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการตลาดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

        ขณะเดียวกันแนวคิดของการสื่อสารนี้ ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ สร้างการยอมรับและส่งเสริม กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของธุรกรรมนั้น

        การสื่อสาร มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมิให้สูญหาย และสามารถส่งเสริมรายได้ เข้าสู่ประเทศ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องใช้การสร้างความน่าสนใจและชื่นชมด้วยการรณรงค์ทางด้านการ สื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เห็นความสำคัญของความเป็นไทย และยินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ความเป็นไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลก

เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : กิจการสำนักงานสมาคม การบริหารข้อมูลสมาคม / ข้อมูลองค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง ประสานติดต่อ การจัดทำแผนการดำเนินงานของ การติดตาม ประเมินผล การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการ องค์กรร่วมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

..................................................................................................................................................................
 
ศรีสุดา ธรรมบำรุง
Srisuda Thambumrung
 

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดเวทีเพื่อเผยแพร่บทความ งานวิชาการ ข้อคิดเห็น ทัศนะ งานวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา

        หวังว่าทุกท่าน ที่สนใจจะร่วมกันถ่ายทอด แง่มุม ความรู้ความสามารถ บุคลากร เยาวชน ชุมชน การพัฒนาเครือข่ายทางสังคม นวัตกรรม ให้เกิดการต่อยอด ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ ข้อคิดเห็นที่สะท้อน ความเป็นไทย เพื่อความภาคภูมิในความเป็นชาติ ตลอดจนการเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ในการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและระดับสากล

        ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ปรับปรุง รวมถึงงานบรรณาธิการผลงานหากมีความจำเป็นเพื่อความเหมาะสม ผู้ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ต้องเป็นของเจ้าของผลงานเอง และเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดหรือกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ ทุกกรณี

ศรีสุดา ธรรมบำรุง กรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล วิจัย / โพลล์ การสำรวจ การตั้งประเด็นตามสถานการณ์ บทความ ผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อ ช่องทางในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

..................................................................................................................................................................
 
ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ
Nutthaboon Pornrattanacharoen
 

        การสื่อสาร เครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังและสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ทั้งในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาด คือสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างแรงบวกต่อยอดขายได้และเมื่อเกิดภาวะวิกฤติจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ยอมรับ หรือมีรู้สึกในเชิงลบน้อยลง การสื่อสารที่ทำให้เกิดความน่าสนใจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา

        จากการที่ แนวความคิดทางด้านการสื่อสาร แบบในปัจจุบันเป็นการพูดถึงเฉพาะกลุ่ม เพราะลักษณะการบริโภคสื่อของคนในปัจจุบันไม่บริโภคข่าวแบบในอดีตอีกต่อไป เราไม่ได้ใช้สื่อพิมพ์ หรือสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียว หลายคนคนใช้ชีวิต online หรืออยู่บนโลก Digital การใช้เพียงการสื่อสารใช้แค่สื่อแบบเดิม ไม่อาจเพียงพอ ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เข้าถึงในแต่ละกลุ่มที่เราอยากจะบอกได้มากขึ้น ในปัจจุบัน สื่อ ต่างๆได้พัฒนาการและมีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน

        ในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาส จากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการรู้จัก เข้าใจและเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในสังคมไทย และไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ที่นี่คือสังคมของนักสื่อสารรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : บริหารงานสื่อสาร ทั้งภายนอกและภายใน กิจการสมาชิก การเผยแพร่ภาพลักษณ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน

..................................................................................................................................................................
 
สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์
Suranya Chalermdit
 

        สิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ก็คือพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของ การผู้บริหาร และ ปฏิบัติการ ให้มีบทบาทและเกิดคุณค่าทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคม

        การสื่อสารสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร แต่ก็มีรูปแบบ พัฒนาการ ที่แตกต่างจากเดิม มากกว่าการจัดทำข่าวสาร การแถลงข่าว การผลิตสื่อ การบริหารข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรม การสื่อประเด็น เนื้อหา ข้อมูลต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แยกตามพื้นที่ ช่วงวัย การศึกษา ประเภทของความสนใจ รูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยการกำหนดประเด็น ออกแบบเนื้อหา ข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม การกระตุ้นให้เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริง ระหว่างองค์กร สินค้า บริการ กับประชากรเป้าหมายหรือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการใช้กิจกรรมที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นปัจจัยในการวางแผนการสื่อสารทั้งในด้านประเภทกิจกรรมแนวทางการสื่อสาร สถานที่ ด้วยการคำนึงถึงความสามารถในการขยายผลได้ในหลายมิติ

        การสื่อสารมีพัฒนาการ ที่ต้องมีการติดตาม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ซึ่งจากประสบการณ์ ในการทำงานด้านการสื่อสารแบบบูรณาการมานับสิบปี เห็นว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้มุ่งการพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ วิชาการทางด้านการสื่อสาร ด้วยการมองภาพรวมในทุกมิติ

สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ กรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที่ดำเนินการเองและการร่วมกับองค์กรอื่น การสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งระยะสั้น ระยะยาวเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

..................................................................................................................................................................
 
ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช
Suppaach Chatarupavanich
 

        แนวคิดใหม่ในปัจจุบันในการสร้างแบรนด์ หรือภาพลักษณ์จำเป็นต้องผนวก IMC หรือการสื่อสารแบบบูรณาการด้วยเครื่องมือที่มากมายทั้ง Brand Image, IMC , Communication Online ,และ Social Network , โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมหรือ PR Event เพราะว่าวิธีคิดของปัจจุบันได้มีการนำเปลี่ยนเป็นนำความคิดหลักมารวมกันแล้วไปขยายผลในมิติใดมิติหนึ่ง โดยที่ไม่สามารถจำแนกได้อีกต่อไปแล้วว่า คือ PR / Advertising หรือ Event เพราะส่วนใหญ่มักจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน เพียงแต่ต้องเน้นให้เห็นถึงแนวความคิดหลักว่าเราต้องการอะไร แล้วเน้นตรงจุดที่ต้องการ

        จากการที่ได้การทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน และการทำธุรกิจทางด้านการสื่อสารในเครื่องมือทุกรูปแบบ ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เห็นว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มีเจตนารมย์ที่ดีและยินดีมากที่ได้เข้ามาร่วมงาน ในการสร้างประโยชน์ ที่จะเกิดต่อวงการวิชาชีพและสังคมไทยของเรา

ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช กรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย :
บริหารงานสร้างสรรค์ Brand - Image ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนการสื่อสารแบบบูรณาการ ทั้งด้านการสื่อสารการตลาด ทางด้านสังคม รวมถึงกิจกรรมทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

..................................................................................................................................................................
 
ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล
Jamaidhib Devakula
 


        ในสภาวะการณ์แห่งการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของผู้คนที่ความแตกต่างหลากหลายในสังคมมีเพิ่มมากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความต้องการขององค์กรทั้งด้านความสำเร็จทางธุรกิจ ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ คือสิ่งที่จำเป็น ต่างเป็นที่แสวงหาและต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย และด้วยการใช้แรงบันดาลใจร่วมกันของบุคลากรเป็นพลังผลักดันนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการไปถึงจุดหมายขององค์กร

        การที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มีความชัดเจนทั้งแนวทางการบริหาร มีผู้บริหารและคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริง ทุ่มเทและเสียสละ ได้ก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ ทั้งในองค์กรและสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ย่อมมีผลดีต่อ ทัศนคติ มุมมอง ความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่างๆ กับทุกฝ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล เหรัญญิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : บริหารงานทางสถานะสภาพคล่อง เพื่อให้สามารถธำรงเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว