สารจากนายกสมาคม
 

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ผู้บริหารองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร - ประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล กิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน  

        ด้วยศักยภาพของผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสาร ได้ทำให้เกิดเครือข่าย สำหรับส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ การพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพให้มีบทบาทและเกิดคุณค่าทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล

        เป็นที่น่ายินดีว่าจากเจตนารมณ์ ดังกล่าว ได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดี จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมวิชาชีพทางการสื่อสาร ได้ร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ สำหรับพัฒนาการ แนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

        ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ตลอดจนทุกๆ กำลังใจที่มอบมายังผมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ซึ่งจะได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการดำเนินงานตามความมุ่งหมายของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อย่างเต็มความสามารถ

        หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งจากสมาชิก เพื่อนร่วมวิชาชีพ องค์กร และภาคสังคมต่างๆ ที่เห็นความสำคัญถึงประโยชน์ของการนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางที่เหมาะสม และขยายเป็นเครือข่ายที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป


                                                                                                                                 ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
                                                                                                                      นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย