04.08.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ “The OTOP Product Development for New Entrepreneurs toward Marketing ๔.๐ Project”
 
           ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากสาขาทั้งด้านการออกแบบ ศิลปะ สื่อสารแบรนด์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ และร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด ๔.๐ จำนวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ภายใต้โครงการ “The OTOP Product Development for New Entrepreneurs toward Marketing ๔.๐” จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย           สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาร่วมโครงการ ดังกล่าว นี้ เป็นสินค้าในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือ กลุ่ม Quadrant D จำนวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเยาวชนผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปีโดยพิจารณาพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ๑๓๕ หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ๑๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม

           ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชน รวมทั้งการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำภูมิปัญญาของชุมชน มาต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผลจากที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาเยาวชนและผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่มาโดยตลอด ซึ่งจากผลการดำเนินงานพัฒนาเยาวชน OTOP ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่า โดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเยาวชน และชุมชน

           ขณะเดียวกัน จากสภาพปัญหาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือ กลุ่ม Quadrant D ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “The OTOP Product Development for New Entrepreneurs toward Marketing ๔.๐” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราวการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่สู่ตลาด ๔.๐ ขึ้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือ กลุ่ม Quadrant D ให้ตอบสนองต่อการตลาดในยุค ๔.๐ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม