30.06.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสินโครงการพัฒนาเยาวชนไทย “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสิน การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักพัฒนา และสื่อสารมวลชน เพื่อให้นิสิต นักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาของตน สามารถบูรณาการการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงของตนเอง โดยโครงงานต้องสามารถปฏิบัติได้จริง มีความริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

           โครงการพัฒนาเยาวชนไทย “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” เป็นโครงการพัฒนาเยาวชน ที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ทุกระดับการศึกษา รวมพลังแห่งปัญญา และสำนึกรักษ์แผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “พลังแผ่นดิน ปัญญาแผ่นดิน” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในแต่ละช่วงวัย มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านทักษะการเรียนรู้ มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม / การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทำงานจริงในชุมชนรอบตัว สร้างความภูมิใจในท้องถิ่น / การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน โดยการแข่งขันในกิจกรรมนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี