19.06.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปรายการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับนักวิชาการ ผู้บริหารสื่อ ผู้กำกับภาพยนตร์ เจ้าของธุรกิจสื่อ และผู้ประกอบการหลายภาคส่วน เพื่ออภิปราย ตรวจ แก้ไข ปรับปรุง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เกิดผลเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

           ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาทางสังคม ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการ กับการนำเสนอข่าวสาร การสื่อสารที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ สอดคล้องทิศทางของประเทศที่กำลังดำเนินไปในทิศทางตามแนวทางการค้าเสรี รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับ สังคมข้อมูลข่าวสารกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน เป็นรูปแบบที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต

           การบูรณาการเครื่องมือทางการสื่อสารด้วยวิชาการทางนิเทศศาสตร์ โดยการเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างทันยุคทันเหตุการณ์ ยกระดับความรู้ความชำนาญเพื่อรองรับกับการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานในระดับภูมิภาค อาเซียนและสากล เกิดประโยชน์ ภายใต้นวัตกรรมทางความคิดที่ใหม่ที่หลากหลาย รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้