11.05.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาเยาวชนและผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
           ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Crafting the Future ก่อร่าง สร้างอนาคต สานสิ่งใหม่ ด้วยแรงใจจากอดีต” ให้กับ เยาวชนและผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ทั่วประเทศกว่า ๓๐๐ ราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

           เนื้อหาการบรรยาย ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง การตลาต ๔.๐,ประเทศไทย ๔.๐, การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าให้ชุมชน, แนวคิดที่เริ่มจากเริ่มจากชุมชน สู่เวทีโลก, การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากชุมชน สู่เวทีโลก , การขับเคลื่อนระหว่าผลิตภัณฑ์กับความมั่นคงของชุมชนในมิติต่างๆ รวมถึงการสื่อสารการตลาดของไทยในยุค ๔.๐ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ

           กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะระดับฐานราก ซึ่งนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ ของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวิธีการสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาภูมิปัญญา สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนี้ มี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินโครงการ