8.05.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย “กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด ๔.๐”กรมส่งเสริมการเกษตร
 
           กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดการอบรมและบรรยายความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากร โดยได้เชิญ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ให้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด ๔.๐” ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๑๑๐ คน ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ